Pravidla herního portálu Grunex.com přijatá ke dni registrace

(dále jen „Pravidla“)

tato pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Provozovatelem webu Grunex, jakožto i subjektem odpovědným za jeho obsah v těch případech, kdy je schopen obsah webu sám ovlivnit, je společnost Boosters s.r.o. Pokud je v těchto Pravidel uveden termín „uživatel“, rozumí se jím rovněž hráč nebo i návštěvník, což platí i opačně.

I. Obecná ustanovení

 • Hráči jsou povinni chovat se s respektem k jejich soupeřům a držet se pravidel slušného chování.
 • Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu Grunex, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
 • Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

II. Podmínky registrace

 • Kdokoliv se může na webu Grunex registrovat zdarma. 
 • Uživatel musí při registraci vyplnit platnou a aktuální emailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 
 • Registrací na webu Grunex hráč stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 • V případě, že uživatel při registraci nebo během užívání webu Grunex použije fotografii, obrázek nebo grafiku, kterou vloží ke svému profilu nebo k výsledku zápasu, nesmí tímto dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu Grunex ani jeho provozovatele – společnost Boosters s.r.o., nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel umístěním a zpřístupněním profilové fotografie a fotografie, obrázku nebo grafiky k výsledku zápasu prohlašuje provozovateli webu Grunex, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu Grunex uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu Grunex uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.

III. Pravidla diskuse

 • Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu Grunex nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 
 • Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.
 • Provozovatel webu Grunex si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezřeni na porušeni uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena. 

IV. Pravidla účasti v turnaji

 • Uživatelé a návštěvníci online turnajů webu Grunex berou na vědomí, že hraní turnajů nevyžaduje zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na vrácení vstupného, či poskytnutí výher (věcných i finančních) ze všech online turnajů soudně vymahatelné. 
 • Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve všech turnajích. 
 • Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či jiných SW programů, které zvýhodňují hráče samotného či jeho tým na úkor soupeře. 
 • Prokázáním cheatování se hráč / tým vystavuje riziku, že hráč / tým bude vyloučen z probíhajícího turnaje a nebude mu umožněn start ani v dalších turnajích.

V.  Označení hráče

 • Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu Grunex nenese odpovědnost za její obsah. Zakázané nicky jsou takové, které:
 1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
 2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
 3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů
 • Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony České republiky, je zakázaný. Provozovatel webu Grunex si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tento čl. V. Pravidel. Uvedené podmínky se vztahují i na jména klanů a týmů.

VI. Pravidla turnaje

 • Každý turnaj má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem daného turnaje před jeho startem (dále jen „Pravidla turnaje“). 
 • Přihlášením do turnaje uživatel vyslovuje souhlas s danými Pravidly turnaje, kterými se musí během celého turnaje řídit. 
 • Organizátor má právo na změnu Pravidel turnaje zejména tehdy, pokud jimi má být zkvalitněn průběh turnaje. Tuto změnu musí organizátor oznámit všem zúčastněným hráčům ihned po jejím provedení.

VII. Pravidla pro předávání cen

 • Ceny, které jsou před turnajem vyhlášeny provozovatelem webu Grunex, nejsou soudně vymahatelné. 
 • Hráč / tým porušením Pravidel ztrácí nárok na výhru, přestože jinak ve hře uspěl
 • Hráči berou na vědomí, že v případě, kdy se výhra vrátí odesílateli (provozovateli webu Grunex) z důvodu nevyzvednutí výhercem, připadne tato výhra provozovateli webu Grunex. 
 • Pokud do turnajů pořádaných na webu Grunex vloží ceny jiní sponzoři, než sponzoři webu Grunex, provozovatel webu Grunex nenese žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže – dobrovolného admina. 
 • Výhry jednotlivcům se posílají na adresu jednotlivce. Výhry pro týmy se posílají v jedné zásilce na adresu kapitána týmu.
 • Výhru je též možné převzít po domluvě osobně v Praze 5.
 • V případě různých soutěží (soutěže o hardware, počítačové hry apod.) má výherce povinnost napsat svou kompletní adresu na mail info@grunex.com nebo odpovědět na zprávu, který mu přijde od vedení webu ihned po vyhlášení soutěže. Pokud tak neučiní do 14 dnů od data vyhlášení vítěze, cena propadá Grunexu.
 • Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel webu Grunex vyhlašuje vítěze veškerých turnajů a soutěží, s tím, že provozovatel webu Grunex následně nemá povinnost kontaktovat vítěze (tzn. vítěz je oznámen na webu/GrunexTV/Facebookové stránce, aniž by musel být kontaktován). Pokud jméno vítěze nebude napsáno u článku, bude vítěz kontaktován e-mailovou zprávou. I v tomto případě platí, že musí svou kompletní adresu poslat nejpozději do 14 dnů od data vyhlášení, jinak výhra připadne provozovateli webu Grunex.
 • Ceny věnované webem Grunex jsou zasílány pouze po území České republiky. Jsou-li do turnaje věnované ceny, jejichž zaslání je těžko proveditelné (ať už po finanční či objemové stránce), bude možné je převzít pouze na adrese provozovatele webu. V tomto případě bude mít hráč možnost si cenu vyzvednout po domluvě na e-mailové adrese: info@grunex.com. Nevyzvedne-li si vítěz cenu do 14ti dnů od jejího vyhlášení, výhra připadá provozovateli webu Grunex.
 • Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

VIII. Pravidla pro pořady webu Grunex

 • Veškeré rozhovory s hosty webu Grunex, vzniklé při natáčení pořadů webu Grunex, vyjadřují jejich autentické názory a provozovatel webu Grunex za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost. 
 • Na hosty není během natáčení vyvíjen ze strany provozovatele webu Grunex jakýkoliv nátlak.
 • Bez svolení provozovatele webu Grunex není možné pořady dále poskytovat ani upravovat. Pořad podléhá autorským právům, která jsou ve vlastnictví provozovatele webu Grunex.

IX. Grunex offline akce

 • Provozovatel webu Grunex nenese zodpovědnost za případné ztráty na majetku, chování a názory návštěvníků Grunex offline akcí.
 • Uživatelé a návštěvníci offline akcí webu Grunex berou na vědomí, že hry, provozované na těchto offline akcích nevyžadují zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na vrácení vstupného, či poskytnutí výher (věcných i finančních) ze všech offline akcí soudně vymahatelné. 
 • Vstupné, vybrané při offline akcích a offline aktivitách slouží pouze k pokrytí vlastních nákladů; provozovatel webu Grunex ze vstupného nemá žádný zisk.
 • Týmy a hráči, kteří zaplatí startovní poplatek před začátkem turnaje a na turnaj se nedostaví, nemají nárok na vrácení tohoto startovního poplatku.

X. Pravidla pro vkládání jiných audiovizuálních materiálů

 • Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály. Uživatelé berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních materiálů dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu Grunex ani jeho provozovatele – společnost Boosters s.r.o., nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel zveřejněním audiovizuálních materiálů na webu Grunex prohlašuje provozovateli webu Grunex, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu Grunex, uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu Grunex uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.
 • Provozovatel webu Grunex nenese žádnou odpovědnost za chování veškerých uživatelů na portálu a na samotných offline akcích pořádaných Grunexem a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).

XI. Ostatní Pravidla

 • V případě, že tým (hráč) zaplatí startovné a z turnaje se odhlásí 8 a více pracovních dní před turnajem, startovné mu bude vráceno. V jiných případech nárok na vrácení startovného týmu (hráči) nepřísluší.
 • Veškerá hesla a informace z herních účtů se ukládají šifrovaně, aby se zabránilo únikům třetím stran. 
 • Veškeré osobní údaje, poskytnuté uživateli, slouží jen pro účely webu Grunex a nebudou sdělovány třetím stranám.
 • Provozovatel webu Grunex nenese žádnou odpovědnost za jednání a chování veškerých uživatelů, které se projeví na webu Grunex a na samotných offline akcích pořádaných webem, resp. provozovatelem webu Grunex a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).
 • Provozovatel webu Grunex si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tato Pravidla, aniž by byl povinen na jejich změnu uživatele upozornit, což uživatel výslovně bere na vědomí a s tímto postupem souhlasí. Aktuální verze pravidel bude vždy přístupná na webové stránce http://www.grunex.com/t/pravidla/ s tím, že tato verze Pravidel bude vůči všem uživatelům účinná okamžikem jejich zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

V Praze dne data registrace uživatele na webu

.,Boosters, s.r.o
Provozovatel webu Grunex

 


 

Používáme služby poskytované YouTube

Registrací souhlasíte s podmínkami poskytování služeb YouTube

 


 

Zásady ochrany soukromí Google

Používáním tohoto webu souhlasíte se zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami společnosti Google.

 


 

Informace o používání cookie souborů

Co je soubor cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle zpět do Vašeho prohlížeče. Umožňuje webu uložit informace o nastavení navštívené stránky, například zobrazené záložky, nastavení řazení, stavu přihlášení, apod. Příští návštěva stejných stránek tak může být snazší a rychlejší. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookie využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí soubory cookie

Cookie první strany

 • Vvytváří je přímo web, který jste navštívili.

Cookie třetí stran

 • Jsou vytvořený jiným webem z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro reklamní účely.

Krátkodobé cookie

 • Vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé cookie

 • Po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí delší doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Technické cookie

 • Umožňují základní funkce webu (např. přihlašování, přepínání jazyka, apod.) nebo stránek (např. zapamatování uživatelských preferencí, filtrování, řazení, apod.).

Analytické cookie

 • Slouží pro sběr anonymních dat o chování uživatelů.

Marketingové cookie

 • Slouží k cílení reklam na uživatele.

Dle evropské legislativy použití krátkodobých technických cookies nevyžaduje informovaný uživatelský souhlas a web je smí používat pro zajištění funkčnosti.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách EU legislation on cookies.

Jaké soubory cookie používáme my?

 • Na našem webu používáme technické a analytické cookies.