MAPS

Shift round – NVA

_____________­_________________

 1. Round WB – IndianCountry
 2. Round WB – Storm

_____________­_________________

 1. Round LB – Bahnar
 2. Round LB – WaterFall
 3. Round LB – HalongPort
 4. Round LB – RiverDale

_____________­_________________

FINAL – NVA

_____________­_________________

OBECNÁ PRAVIDLA TURNAJE

 1. Hraje se hra Vietcong verze 1.60 s povolením zbraní z datadisku Fist Alpha. Turnaj je pro 8 týmů.
 2. Hraje se systémem CTF na odnesené vlajky, double-elimination.
 3. Hraje se 1 mapa, která bude předem přidělena na kolo. Každá mapa se hraje 2×20 minut.
 4. Hraje se 5vs5, kdy je povolen max. 1 host. Minimální počet hráčů je ale 4! Po domluvě mezi týmy před zápasem povoleno hrát i 4vs4 (všichni ale musí mít registraci na Grunexu). Hráči v turnaji, musejí být součástí týmu i ve Vietcong lize. Jestli tým není složen převážně z hráčů týmu, tak se automaticky zříkají bodů a jejich místo převezme tým za nimi. Neakceptuje se zápas 3vs3.
 5. Herní servery budou nastaveny dle všeobecně přijatých pravidel Vietcong ligy.
 6. Po každém zápase TeamLeader vítězného týmu vyplní zde do turnaje výsledky zápasu (skóré + screeny).
 7. Samozřejmě platí NO CHEATING. Dále prosíme o zodpovědnost (přeci jen už nejsme děti jako před 15 lety) a dochvilnost týmu.
 8. Všichni si před zápasem zkontrolují funkčnost Vietcongu, TS, stažené všechny mapy. Cílem je vše odehrát do nějakého rozumného nočního času a bez zbytečných průtahů.
 9. Týmy si za umístění v turnaji odnesou body do tabulky Vietcong ligy.
 10. Týmy s více hráči mohou přihlásit více týmů do turnaje, ale body do ligové tabulky dostanou pouze ze lépe umístěný tým. Druhý tým nebude brán v potaz.

SYSTÉM HRY

 1. Začátek bude od 26.03.2021 od 20:00 do soboty 27.03.2020, 20:00 4. Kolo LB, 21:00 FINÁLE.
 2. Hraje se systémem double-elimination.
 3. Týmy, které nastoupí proti sobě, budou random nalosovány.
 4. Pokud zápas skončí remízou, hraje se na „Zlatou vlajku“. 2×10 min na mapě NVA, losuje se tým, který si jako první vybere stranu. Kdo jako první odnese vlajku, vyhrává a postupuje dál. Pokud se nerozhodne na NVA, hraje se 7 min Arroyo, kde VC má o hráče méně, ale US musí vyhrát. Pokud to za 7 minut bude remíza, postupuje tým, který hrál za VC.

GENERAL TOURNAMENT RULES (Sorry for mistakes… Google translate… :D )

 1. The game Vietcong version 1.60 is played with the permission of weapons from the Fist Alpha data disk. The tournament is for 12 teams, if this number is not filled, the tournament will be for the first 8 teams that register.
 2. Plays with CTF on double-elimination flags.
 3. 1 map is played, which will be pre-assigned to the round. Each map is played 2 × 20 minutes.
 4. 5vs5 is played, when a maximum of 1 guest is allowed. But the minimum number of players is 4! After agreement between the teams before the match, 4vs4 is also allowed to play (but everyone must be registered on Grunex). Players in the tournament must be part of the team in the Vietcong league. If the team is not composed mainly of team players, they automatically give up points and their place is taken by the team behind them. A 3vs3 match is not accepted.
 5. Game servers will be set up according to generally accepted rules Vietcong league.
 6. After each match, the TeamLeader of the winning team will fill in the match results (scores + screens) here in the tournament.
 7. Of course NO NOATING applies. Furthermore, we ask for responsibility (after all, we are no longer children as 15 years ago) and punctuality of the team.
 8. Before the match, everyone will check the functionality of the Vietcong, TS, downloaded all maps. The goal is to play everything in a reasonable night time and without unnecessary delays.
 9. Teams will take points in the Vietcong league table for placing in the tournament.
 10. Multiplayer teams can enter more teams in the tournament, but only the better placed team will receive points in the league table. The other team will not be taken into account.

GAME SYSTEM

 1. Start will be from 26.03.2021 from 20:00 to Saturday 27.03.2020, 20:00 4. Round LB, 21:00 FINAL.
 2. It is played with a double-elimination system.
 3. Teams that compete against each other will be randomly drawn.
 4. If the match ends in a draw, the „Golden Flag“ is played. 2×10 min on the NVA map, the team that draws the side first is drawn. The first person to take the flag wins and moves on. If the NVA is not decided, Arroyo is played for 7 minutes, where the VC has one player less, but the US has to win. If it is a draw in 7 minutes, the team that played for the VC will advance.