Základní pojmy a časté otázky u turnajů

Nejsou ti jasné nějaké pojmy nebo systém fungování Grunex turnajů? Přečti si všeobecné informace

1. Obecná pravidla

1.1 Úvodní ustanovení

 • Pořadatelem ACER NITRO CUP ve hře FALL GUYS (dále jen „liga“) je společnost Boosters s.r.o., IČ: 29048907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5 , 155 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání ligy. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.
 • Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České republiky, Slovenské republiky.
  • V případě porušení tohoto pravidla bude tým a všichni hráči z turnaje diskvalifikován a nesmí se zúčastnit ani následující kvalifikace.
  • Výherní ceny se neposílají do zahraničí.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem bude probíhat na discordu, kde musíte být přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
  • Veškerá komunikace s administrátorem bude probíhat na discordu, kde musíte být přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
 • V průběhu FALL GUYS turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud hráči nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, hráč nemůže podat jakýkoliv protest.

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné FALL GUYS ID ve svém uživatelském profilu po celou dobu turnaje.
  • V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen!

1.5 Harmonogram a formát

 • Série je rozdělena do tří samostatných turnajů. Každý turnaj bude otevřen pro 55 hráčů.
  • ACER NITRO CUP ve hře FALL GUYS #1 - 2.10
  • ACER NITRO CUP ve hře FALL GUYS #2 - 17.10
  • ACER NITRO CUP ve hře FALL GUYS #3 - 23.10

1.6 Bodovanie

 • 1.kolo - 1 bod
 • 2.kolo - 2 body
 • 3.kolo - 3 body
 • 4.kolo - 4 body
 • 5.kolo - 5 bodů
 • 6.kolo - 6 bodů
 • 7.kolo - 7 bodů
 • 8.kolo - 8 bodů
 • 9.kolo - 9 bodů
 • Vítězství + 5 bodů

   

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Nedostavení k zápasu

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 5 minut, po oficiálním začátku turnaje, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

3. Základní pokyny

3.1 Hráči

 • Hráč se NEMŮŽE účastnit turnaje za 2 účty najednou.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!

3.2 Průběh zápasu

Návod na připojení do lobby,

 • Show Selector --> Custom Shows --> Join --> Zadejte kód který vidíte v balíku

3.3 Nedovolené dohody

 • Je přísně zakázána kooperace mezi hráči za účelem ovlivnění výsledků.
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi hráči. 

4. Administrátor

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje administrátor na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Administrátor neznalost pravidel neomlouvá.

5. Postihy

 • Pokud se hráč provinil proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu nahraných bodů
  • Diskvalifikace turnaje
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče v případě:
  • porušení těchto pravidel​
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v turnaji
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

6. Ceny

 • Ceny jsou uděleny za umístění v jednom ze tří turnajů:

1. místo: 2 000 Kč

2. místo: 1 000 Kč

3. - 4. místo: 500 Kč

7. Vyplácení výher 

 • Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude hráči poslán nejpozději do 30 pracovních dnů po skončení turnaje Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.
 • Výhry zasíláme jen do České a Slovenské republiky a na české a slovenské bankovní účty!
 • V případě, že je hráč nebo tým diskvalifikován či poražen kontumačně, zaniká hráči nárok na vyplacení jakékoliv výhry v celé turnajové sérii nebo jednotlivém turnaji.

8. Etický kodex

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno turnaje nebo jejích partnerů. 
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje nebo ho prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

9. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo turnaj kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo změnit či doplnit jeho pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název turnaje.
 • Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník turnaje.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu turnaje a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s turnajem, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje vzniklé v průběhu turnaje. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Oprávnění týmu/hráče na účast v turnaji udělené pořadatelem není soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Každý hráč je povinný uvést o sobě na webu pravdivé údaje, v opačném případě může být z turnaje diskvalifikován on, případně i celý tým.
 • Z ligy jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Boosters s.r.o. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na:

peter.supak@grunex.com